PROTOCOL MÚTUA D’ACCIDENTS TEMPORADA 2023-2024

Protocol d’actuació en cas d’accident

COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident (900 404 444). Posteriorment, el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d’accident.
Núm. de pòlissa:
048957716 (ALLIANZ – AON), per al Sènior A Masculí
048961051 (Allianz-Unifedesport), per a la resta d’equips

En cas de ser necessari el servei d’Ambulància caldrà sol·licitar-lo a la Companyia (900 404 444).
Mentre el federat estigui de BAIXA MÈDICA no pot realitzar cap activitat esportiva. El fet de realitzar activitat esportiva estant de Baixa Mèdica pot ser motiu de tancament de l’expedient per part de la companyia i per tant de NO COBERTURA DEL SINISTRE I POSSIBLES ACCIDENTS POSTERIORS dins del període de Baixa Mèdica.

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

Donar cobertura als accidents soferts per les persones federades amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos al R.D. 849/1993 de 4 de juny.

S’entén per accident els traumatismes puntuals, violents, sobtats, externs i aliens a la intencionalitat de la persona federada soferts durant la pràctica esportiva, sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i/o preexistents, malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l’esport, microtraumatismes repetits, tendinitis, bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general, qualsevol patologia degenerativa.

Tindran la consideracíó d’accident els infarts de miocardi i les angines de pit sofertes per les persones federades, sempre que aquests es produeixin en el camp de joc durant la pràctica esportiva o, subsegüentment a aquesta, en les instal lacions de club o recinte esportiu. Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa NOMÉS es realitzaran en centres mèdics o per facultatius concertats amb la companyia asseguradora. Únicament en cas d’urgència vital es podrà assistir directament al centre sanitari més proper i sempre d’acord amb els termes especificats en l’apartat “URGÈNCIA CLÍNICA VITAL“ d’aquest protocol.

COMUNICACIÓ POSTERIOR DE L’ACCIDENT

L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies des que es produeix el mateix, de la següent forma:

 • Enviar el comunicat d’accidents degudament emplenat juntament amb els informes i prescripcions mèdiques si n’hi haguessin a: sinistres@unifedesyort.com
 • El comunicat podrà ser enviat pel club/persona federada/familiar sempre que estigui segellat i signat pel club.
 • És important que 1es dades de contacte siguin correctes, si pot ser núm. de mòbil de la persona lesionada i/o pares/tutors en cas dels menors,així com mail de contacte dels interessats.
 • Després de comprovar tota la documentació necessària li serà enviat email indicat, el número d’expedient i els següents passos a realitzar.
 • La plataforma d’assistència d’AIIianz es posarà en contacte amb la persona federada per comunicar si el sinistre és objecte de cobertura, i en conseqüència, remetrà les autoritzacions necessàries, així com els centres als quals podrà acudir.
 • Per sol•licitar seguiment posterior de tractament o proves complementàries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol liciti a la companyia es@aIIianz.com i aquesta enviarà l’autorització corresponent al centre mèdic sol·licitant

OBLIGACIONS A TENIR EN COMPTE

 • Explicar detalladament el que ha passat en el comunicat d’accident.
  • Que el comunicat estigui segellat i signat pel Club al qual pertany la persona
  • Que consti amb claredat el número de llicència de la persona federada
 • Que la trucada en cas d’urgència per un accident esportiu ho faci el club on ha passat l’accident.
 • Que les dades de contacte siguin correctes o serà impossible coordinar l’assistència.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a: Gestió de Sinistres UNIFEDESPORT

Telèfon: 93 487 45 75

Horari: De dilluns a divendres de 9.00h a 17.00h.

S’entén per Urgència l’atenció sanitària en el que la seva demora pugui comportar un agreujament de la lesió, mal extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident, sempre que aquesta assistència sigui objecte d’assegurança i dins de les 24 hores posteriors a I’ocurrència de l’accident.

Si per motius obvis es requereix de servei d’AmbuIància per a realitzar el primer trasllat d’urgència s’ha de sol·licitar al telèfon d’URGÈNCIES indicat a continuació.

En aquest cas el club el qual pertany la persona federada haurà de trucar al telèfon d’assistència 24 hores, a on es coordinarà l’assistència a urgències a( centre concertat: 91 325 55 68.

URGÈNCIA CLÍNICA VITAL

Només en cas d’urgència clínica vital la persona feds≤erada podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Un cop superada I’assistència d’urgències, el federat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.

En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la companyia no es farà càrrec dels costos de l’atenció prestada.

La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que aquests costos es facturessin a la companyia, aquesta els podria repercutir al federat.

El club al qual pertany la persona o federada ho haurà de comunicar a Gestió de Sinistres Unifedesport, en el termini de 48 hores, seguint les indicacions d’aquest protocol.

RECORDATORI

 • Serà motiu de tancament de l’expedient del sinistre i per tant la no continuïtat de tractament si durant la BAIXA MÈDICA ESPORTIVA, la persona federada realitza activitat esportiva no tenint cobertura als accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d’alta mèdica per un accident anterior.
 • L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies des que es produeix el
 • Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació que no sigui D’URGÈNCIES haurà de ser autoritzada prèviament, en cas contrari serà el federat qui es faci càrrec dels costos incorreguts.
Scroll al inicio